ΑΕΙΦΟΡΟΣΧΟΛΕΙΟ - Όραµα, ∆ράσεις, Προοπτικές

 

Συμπόσιο

 
Ζωντανα τωρα

6 Νοεμβρίου 2015

Αμφιθέατρο
16:00 - 16:30 Χαιρετισµοί
16:30 - 19:00 Α' Μέρος
19:00 - 19:30 ∆ιάλειµµα
19:30 - 21:00 Β' Μέρος