Μιχαήλ Σκούλλος

Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος ΜΙΟ -  ECSDE