Η πολιτική για την αναπηρία, η αναπηρία για την πολιτική