Από την γλωσσική ποικιλότητα στην προσέγγιση της πολυγλωσσίας