ΕΣΠΕΡΙΔΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας