Μη γραμμικά κύματα σε ανοικτούς αγωγούς: Η προσέγγιση των Δυναμικών Συστημάτων

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας