Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Κίνα - Urban and Regional Development in Europe and China

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας