Εκπαίδευση σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, ΕΣΗΔΗΣ και ΟΠΣ [18/12-19/12]