Ενιαία Υγεία: Αντιβιωτικά και Μικροβιακή αντοχή στην ιατρική και κτηνιατρική