Σεμινάριο : Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Recourses Management)