Nora Okka, Spolia: Transcripts of the Stones of the Little Metropolis / Spolia: Μεταγραφές των λίθων της Μικρής Μητρόπολης

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας