Δια βίου Μάθηση Εξέλιξη & σύγχρονο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον