Νίκη Τσιρώνη

Βυζαντινολόγος, στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.