Ι. ΛΑΛΙΩΤΟΥ

Αντιπρύτανις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Π.Θ., Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Π.Θ.