Χ. ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας Π.Θ.