Σταθογιάννη Μαρία

 Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, Γενική Γραμματεία Εμπορίου