Σταμάτης Λάσκαρης

Σπουδαστής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ΕΚΔΔΑ