Σπύρος Σκιαδόπουλος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινω-νιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου