Σωτήριος Γκλαβάς

Πρόεδρος τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Φ.Ε.