Νικόλαος Μανιτάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, που έχει επιμεληθεί σε συνεργασία με την Servanne Jollivet, τον Συλλογικό Τόμο: Ματαρόα 1945, Από τον μύθο στην Ιστορία (εκδόσεις Ασίνη)