Μόρφης Ευάγγελος

Διευθυντής Marketing and Operations Microsoft Greece Cyprus and Malta