Μαρία Αλικάκου

Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδική Επιστήμονας, Αρχή Προστασίας Δεδομένων