Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, Επίτιμος Πρόεδρος ΣτΕ