Κωνσταντίνος Λιάπης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής & Πε-ριφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο