Κωνσταντίνος Καραμάνης

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της ομάδας εργασίας σύνταξης του νομοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα