Κωνσταντίνος Γαλάνης

Στέλεχος Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού, Υπουργείο Εσωτερικών