Κλειώ Σγουροπούλου

Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος ΔΣ ΕΔΥΤΕ