Κυριακή Ελευθεριάδου

Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης & Παρακολούθησης της Πληροφορίας στη Δ.Δ., ΙΤΕΚ - ΕΚΔΔΑ