Κατερίνα Δρούγα

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ερευνών και Υλοποίησης Προγραμμάτων, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)