Ι. ΠΟΥΛΗΣ

Αν. Καθηγητής του Γενικού Τμήματος Λαμίας, Π.Θ.