Ι. Μυλωνά

Προϊσταμένη του τμήματος Γ’ Καινοτομίας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ