Ι. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας Π.Θ., πρ. Πρύτα- νης Π.Θ.