Γρήγορης Φαρμάκης

Διευθύνων Σύμβουλος, AGILIS S.A. Statistics & Informatics