Γιώτα Παπαρίδου

Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ)