Γιώργος Ρουσόπουλος

Δρ. Πληροφορικός ελεγκτής (ΕΕΠ) της Αρχής