Γεωργία Παναγοπούλου

Mηχανικός Η/Υ MSc, πληροφορική ελέγκτρια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα