ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ

ΗΔΙΚΑ Α.Ε., Υπεύθυνος Ασφάλειας Δεδομένων