Γεώργιος Παπατσώρης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Έφορος Δ.Σ. Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι.