Γεωργία Καρτζή του Δημητρίου

Στέλεχος της Διεύθυνσης Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Διαδικασιών Προσωπικού και Πειθαρχικών