Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Γραμματέας Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας Π.Θ.