Γ. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

Επικ. Καθηγητής Εμβρυολογίας, Επιστημονικά Υπεύθυνος Εργαστηρίου Εμβρυολογίας ΜΙΥΑ Μαιευτικής και Γυναικο- λογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, Π.Θ.