Φωτεινή Στυλιανοπούλου

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Π