Φαίη Καρβέλα

L.L.M. Eur., νομική ελέγκτρια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα