Ειρήνη Φουντουλάκη

Κύρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας