Ειρήνη Χριστοφόρου

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αξιολόγησης & Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής & Πειθαρχικών Θεμάτων