Διονύσιος Κυριακόπουλος

Πρόεδρος Εθνικoύ Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)