Χρυσάνθη Αυλάμη

Πάντειο Πανεπιστήμιο, ANHIMA, Paris