Χρήστος A. Ιωάννου

Διευθυντής, Τομέας Απασχόλησης και αγοράς εργασίας, ΣΕΒ