Χαρά Καφαντάρη

Πρόεδρος ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εµπορίου της Βουλής