Αθανάσιος Μητσέας

Χημικός Μηχανικός, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΑΜΕ